Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στα «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία − Φροντίδα»

 

 Πρόσκληση – Προκήρυξη

Το τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία − Φροντίδα».

Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί το τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο κτίριο Κ13 στις εγκαταστάσεις του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας, καθώς και υποψηφιότητες αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παραγρ. 12γ του Ν. 2916/01(ΦΕΚ114Α’). Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από την Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι έως και τριάντα (30) με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΜΔΕ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες  δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη. Ο βαθμός του πτυχίου,  η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η εντοπιότητα για την πραγματοποίηση της διπλωματικής εργασίας (τέταρτο εξάμηνο), η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

·       Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site του ΠΜΣ του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/trauma

·       Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

·       Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

·       Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο,

·       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου,

·       Δύο Συστατικές επιστολές

·       Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει),

·       Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης μέσω e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από 10.00 π.μ. έως 1μ.μ στο τηλ: 2105385642-649 κος Γεώργιος Βασιλόπουλος, κα Ευαγγελία Στεφάνου. Website: http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/trauma  E-mail: trauma@teiath.gr .

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 2 Ιουνίου 2014 έως και 30 Ιουνίου 2014 ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή από 11πμ – 1μμ στην γραμματεία του τμήματος Νοσηλευτικής στο κτίριο Κ4.

 Η Προϊσταμένη του τμήματος Νοσηλευτικής

Μαρβάκη Χριστίνα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ