Το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΝΕΠΥ αποτελείται από το διοικητικό προσωπικό, τους επιστημονικούς υπεύθυνους συνεργάτες και το δίκτυο συνεργατών στα νοσοκομεία της χώρας.

Στο δίκτυο των συνεργατών συμμετέχουν νοσηλευτές αλλά και άλλες ειδικότητες που εργάζονται στο χώρο της Υγείας, καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες άλλων επαγγελματικών πεδίων. Ο βασικός κορμός της εσωτερικής οργάνωσης του ΙΝΕΠΥ αποτελείται από τα διοικητικά τμήματα, τους τέσσερις ερευνητικούς τομείς, και τα συνεργαζόμενα με τους ερευνητικούς τομείς τμήματα.

Γνωρίστε μας!

  • Η Δομή του ΙΝΕΠΥ

    Δείτε πιο αναλυτικά τη λειτουργία του Ινστιτούτου

  • Οργανόγραμμα ΙΝΕΠΥ

  • Οργανόγραμμα Τομέων